Vårt mål – omsorg om vår miljö

NaturVi erbjuder entrémattor som används i hyr- och bytessystem till butiker och kontor. Mattor som i sin tur är en av grunderna för att skapa en renare och hälsosammare inomhusmiljö hos våra kunder. Detta förverkligar vi genom att utveckla verksamheten genom kontinuerliga miljöåtgärder.

Lagar och regler på miljösidan ska vara en miniminivå för vår verksamhet och vi vill i miljöarbetet ständigt ligga före konkurrenter och lagstiftning.

Vårt mål är att skapa en produktion inom vår näring som så långt det är möjligt baseras på kretsloppstänkande och återanvändning.

Vi vill förverkliga detta genom att:

Ta ansvar för produktens hela livscykel

  • Anpassa inköpsrutiner för att hitta miljöanpassade alternativ.
  • Återanvända material från uttjänta mattor i produktionen av nya, och samtidigt tillse att även resten av mattorna återanvänds.

Hushålla med resurser och minimerar miljöpåverkan

  • Välja transportsätt och fordon för minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Energieffektiv tvätt och underhåll på ett så energihushållande sätt som möjligt och med i princip O-utsläpp till omgivningen.

Påverka kunder att välja miljövänliga alternativ

  • Tillhandahålla produkter med bästa möjliga miljöprestanda.
  • Aktivt marknadsföra det mest miljövänliga produktalternativet.
  • Redogöra för verksamhetens miljöpåverkan för att möjliggöra jämförelser.

Aktivt påverka våra leverantörer så att de mijöanpassar sina verksamheter

  • Välja leverantörer med en väl definierad miljöstrategi.
  • I samråd med leverantörerna utveckla det gemensamma miljöarbetet.
  • Avstå från leverantörer som inte delar vår syn på miljöengagemang.